ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 8/2/2019

Α.Α.

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

1

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.